ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE WIJZELF.NL

 

Artikel 1. Definities

In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:

´Aanvraag

het verzoek van de Vrager aan de Aanbieder tot het in onderhandeling treden over de totstandkoming van een Conceptovereenkomst;

Account”

het Wijzelf account van de Vrager en Aanbieder en de met wachtwoord beschermde pagina(‘s) die account informatie en account beheer functionaliteiten bevat(ten). Aan het Account is een unieke gebruikersnaam en wachtwoord gekoppeld;

Aanbieder

de natuurlijk en/of (rechts)persoon die middels de Website haar Diensten aanbiedt en wanneer de Opdrachtovereenkomst wordt gesloten zich als Opdrachtnemer aan de uitvoering van de Opdrachtovereenkomst committeert;

Conceptovereenkomst

de conceptovereenkomst naar aanleiding van de Aanvraag, met daarin het aanbod van de tijd, plaats en Prijs van de Diensten en overige relevante informatie

“Diensten”

de door de Aanbieder aangeboden diensten zoals nader gespecificeerd op de Website;

“Gebruiker”

de natuurlijk en/of (rechts)persoon die door het invullen van een online registratieformulier op de Website een Account heeft aangemaakt;

Gebruiksvoorwaarden

de onderhavige gebruiksvoorwaarden van Wijzelf;

“IB47-formulier”

het formulier ‘Opgaaf uitbetaalde bedragen aan derden’ van de Belastingdienst;

“Klachtenregeling”

de klachtenregeling van Wijzelf;

“Opdrachtgever”

de Vrager die zich als opdrachtgever na het sluiten van de Opdrachtovereenkomst aan de uitvoering van de Opdrachtovereenkomst committeert;

“Opdrachtnemer”

de Aanbieder die zich als opdrachtnemer na het sluiten van de Opdrachtovereenkomst aan de uitvoering van de Opdrachtovereenkomst committeert;

Opdrachtovereenkomst

de tussen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst van opdracht, waarin tijd, plaats en Prijs van de Diensten en overige relevante informatie is vermeld;

Prijs

de totale prijs inclusief btw die Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn overeengekomen voor het uitvoeren van de Opdrachtovereenkomst;

“Privacyverklaring”

de privacyverklaring van Wijzelf, te raadplegen via deze link

Vrager”

de natuurlijk en/of (rechts)persoon die zich op de Website heeft geregistreerd door middel van het aanmaken van een Account en (eventueel) met een Aanbieder een Opdrachtovereenkomst wenst aan te gaan en wanneer de Opdrachtovereenkomst wordt gesloten zich als Opdrachtgever aan de uitvoering van de Opdrachtovereenkomst committeert;

“Wijzelf”

het Platform ‘Wijzelf’, en

Website

de website die via het internet oproepbaar is met het adres www.wijzelf.nl evenals andere (eventueel) aan Wijzelf verbonden domeinnamen en (web)applicaties, allen geëxploiteerd door Wijzelf.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Website en derhalve ook op iedereen die zich als Gebruiker op de Website registreert. De Website wordt onder de navolgende voorwaarden beschikbaar gesteld en deze voorwaarden zijn dan ook van toepassing op alle informatie en diensten die op of via deze Website wordt verstrekt en/of aangeboden, en op alle via de Website uitgebrachte Conceptovereenkomsten en alle via de Website gesloten Opdrachtovereenkomsten.
 2. Afwijkingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze vooraf nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Wijzelf behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd de Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De Gebruiker is te allen tijde gehouden aan de op dat moment op de Website gepubliceerde Gebruiksvoorwaarden. Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met gewijzigde Gebruiksvoorwaarden, dan kan de Gebruiker diens Account beëindigen.
 3. Toepasselijkheid van eventuele (algemene) voorwaarden van de Gebruiker wordt hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3.  Registratie

 1. Om gebruik te maken van (bepaalde onderdelen van de) Website, dient er een Account aangemaakt te worden. Dit doe je door jezelf als Gebruiker te registreren op de Website.
 2. Het is toegestaan een Account te creëren op naam van een andere natuurlijke-of rechtspersoon, indien de betreffende andere persoon daarvoor schriftelijk toestemming heeft verleend.
 3. De Gebruiker staat er jegens Wijzelf voor in dat alle verstrekte gegevens compleet, naar waarheid en juist zijn. Wijzelf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van de door of namens jou aangeleverde informatie op haar Website.
 4. Om je te kunnen registreren als Gebruiker dien je minimaal 18 jaar oud te zijn en officieel woonachtig te zijn in Nederland.
 5. De Gebruiker kan op ieder gewenst moment het Account beëindigen c.q. deactiveren door middel van het indienen van een schriftelijk verzoek. Na toezending van voornoemd verzoek geldt een bedenktermijn van 5 werkdagen. Van de beëindiging c.q. deactivatie van het Account krijgt de Gebruiker vervolgens een bevestiging per e-mail. Nadat het Account is beëindigd c.q. gedeactiveerd, zal Wijzelf niet zonder voorafgaande toestemming van de Gebruiker gegevens bewaren, tenzij Wijzelf hiertoe verplicht is onder enige wettelijke bepaling. Verplichtingen uit hoofde van bestaande Opdrachtovereenkomsten, blijven ook na beëindiging c.q. deactivatie van het Account rechtsgeldig en afdwingbaar.
 6. Wijzelf heeft te allen tijde het recht om eenzijdig en zonder voorafgaande opgave van redenen het Account te deactiveren en/of te beëindigen. Indien en voor zover Wijzelf het Account (heeft) beëindigd, zal Wijzelf de Gebruiker hiervan onverwijld per e-mail in kennis stellen. Verplichtingen uit hoofde van bestaande Opdrachtovereenkomsten, blijven ook na beëindiging c.q. deactivatie van het Account rechtsgeldig en afdwingbaar.

 

Artikel 4.   Totstandkoming Overeenkomst

 1. Via de Website kan de Vrager (bij de Aanbieder) een Aanvraag indienen.
 2. De Gebruiker heeft de plicht om eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de verstrekte informatie onverwijld aan Wijzelf en de andere Gebruiker te melden.
 3. Aan de hand van de Aanvraag kunnen Vrager en Aanbieder in onderhandeling treden over de Aanvraag. Na onderhandeling zal aan Vrager en Aanbieder een Conceptovereenkomst worden verzonden.
 4. Na acceptatie van de Conceptovereenkomst door de Vrager en Aanbieder, zal Wijzelf zo spoedig mogelijk de Opdrachtovereenkomst aan de Aanbieder en de Vrager toezenden.
 5. De Opdrachtovereenkomst bevat enkel een bevestiging van:
  • (i) de prijs van de Dienst;
  • (ii) de datum waarop de Dienst geleverd moet worden;
  • (iii) de locatie waar de Dienst geleverd moet worden, en
  • (iv) de namen van de Vrager en Aanbieder.
 6. De overige voorwaarden van de Opdrachtovereenkomst staan vermeld in deze Gebruiksvoorwaarden.
 7. Een Opdrachtovereenkomst komt slechts tot stand op het moment dat Vrager en Aanbieder de Opdrachtovereenkomst hebben aanvaard en de betaling van de Prijs via een van de daartoe op de Website ter beschikking gestelde betaalmethodes is goedgekeurd. Bij aanvaarding van de Opdrachtovereenkomst is de Vrager aan te merken als Opdrachtgever en de Aanbieder is aan te merken als Opdrachtnemer.
 8. Het is niet toegestaan om door middel van het gebruik van de Website contactgegevens met een andere Gebruiker uit te wisselen met als doel een overeenkomst te sluiten met een andere Gebruiker buiten Wijzelf om.
 9. Door aanvaarding van deze Gebruikersvoorwaarden erkent de Gebruiker dat Wijzelf slechts als bemiddelaar optreedt en derhalve geen contractspartij wordt in de Opdrachtovereenkomst. Wijzelf faciliteert slechts door middel van haar Website dat Opdrachtovereenkomsten tussen Gebruikers tot stand kunnen komen. Wijzelf aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een Opdrachtovereenkomst.

 

Artikel 5.  De Opdracht

 1. Opdrachtnemer en Opdrachtgever sluiten geen arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 Burgerlijk Wetboek, maar een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek. Tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever ontstaat derhalve nimmer een dienstbetrekking.
 2. Opdrachtnemer is verplicht om de Prijs die door de Opdrachtgever voor de Opdracht wordt betaald, als opbrengsten op te geven bij de Belastingdienst. Door akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden, geeft Opdrachtnemer toestemming aan Wijzelf om het IB47-formulier voor Opdrachtnemer op te stellen voor de Diensten die Opdrachtnemer verricht uit hoofde van de Opdrachtovereenkomst die via de Website zijn gesloten.

 

Artikel 6.   Bedenktijd

 1. De Opdrachtgever heeft het recht om de Opdrachtovereenkomst binnen 14 dagen na de elektronische totstandkoming daarvan kosteloos te annuleren. Annulering van de Opdrachtovereenkomst dient schriftelijk te gebeuren door middel van een bericht met deze strekking naar de Opdrachtnemer.
 2. De terugboeking van de Prijs vindt plaats op dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden.
 3. Indien de Opdrachtgever de Opdrachtovereenkomst niet binnen 14 dagen na de elektronische totstandkoming daarvan heeft geannuleerd is de Opdrachtovereenkomst bindend.

 

Artikel 7.   Prijs en betaling

 1. De in de Conceptovereenkomst gehanteerde Prijs en eventuele kortingen, is de Prijs en korting die van kracht is op de dag van de totstandkoming van de Opdrachtovereenkomst.
 2. De Prijs is inclusief omzetbelasting (BTW).
 3. Reiskosten en eventueel andere onkosten zullen door de Opdrachtnemer in de Opdrachtovereenkomst worden opgenomen en zullen behoudens ingeval van onvoorziene omstandigheden niet separaat bij de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 4. De betaling van de Prijs dient binnen 7 dagen te worden voldaan.
 5. De betaling van de Prijs zal geschieden via de Stichting Online Betalen, gevestigd aan de Kanaalweg 1, 2628 EB  Delft en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27380219. Door aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden autoriseert de Opdrachtgever de Stichting Online Betalen  om namens de Opdrachtgever de betaling van de Prijs in ontvangst te nemen en aan Opdrachtnemer te betalen. Door aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden autoriseert de Opdrachtnemer de Stichting Online Betalen om namens de Opdrachtnemer de betaling van de Prijs door de Opdrachtgever in ontvangst te nemen en na bevestiging van de uitvoering van de Opdracht aan Opdrachtgever uit te betalen.
 6. De Stichting Online Betalen zal, nadat door Opdrachtgever is bevestigd dat de Opdrachtovereenkomst is uitgevoerd, de Prijs aan Opdrachtnemer uitbetalen.
 7. Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan is deze van rechtswege in verzuim. Opdrachtnemer heeft alsdan het recht om zonder nadere aankondiging van de Opdrachtgever in rechte nakoming te vorderen. Bij geen, onvolledige of niet tijdige betaling is de Opdrachtgever over het aan Opdrachtnemer verschuldigde bedrag wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast is de Opdrachtgever in dat geval aan Opdrachtnemer de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Onverminderd het vorenstaande is de Opdrachtgever gehouden alle andere door Opdrachtnemer in redelijkheid te maken kosten, waaronder mede begrepen de volledige juridische kosten te vergoeden. In het geval de Opdrachtgever in strijd handelt met dit artikel heeft Opdrachtnemer het recht diens verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten.

 

Artikel 8 .   Ontbinding

 1. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn gerechtigd de Opdrachtovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en zonder ter zake schadeplichtig te worden, wanneer:
  • (i) het faillissement van de Opdrachtnemer of Opdrachtgever is uitgesproken;
  • (ii) de toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen is uitgesproken;
  • (iii) de Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, dan wel dat hem dit wordt verleend;
  • (iv) de Opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een substantieel deel daarvan verliest;
  • (v) Opdrachtnemer gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de Opdrachtgever om (tijdig) aan diens verplichtingen te voldoen.
 2. Indien zich het geval voordoet als in artikel 8.1 omschreven, zal de eventuele vordering op de wederpartij direct opeisbaar zijn.

 

Artikel 9.    Overmacht

 1. Onvoorziene omstandigheden, van welke aard dan ook, waardoor Opdrachtnemer diens verplichtingen uit hoofde van de met Opdrachtgever gesloten Opdrachtovereenkomst niet of niet tijdig kan verrichten zullen voor Opdrachtnemer als overmacht gelden.
 2. Ingeval van overmacht is de Opdrachtnemer gerechtigd de Opdrachtovereenkomst te ontbinden zonder dat Opdrachtnemer hierdoor jegens Opdrachtgever schadeplichtig wordt.

 

Artikel 10.    Inhoud en gebruik Website

 1. De inhoud van de Website is met de meeste zorg samengesteld en bijgehouden. Wijzelf zal de maatregelen nemen die op grond van enige wettelijke bepaling van haar mogen worden verwacht voor de beveiliging en veiligheid van haar systemen, aan haar verschafte (privacy gevoelige) informatie en de inhoud van de Website. Wijzelf garandeert niet dat de Website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Wijzelf spant zich daarbij zoveel als mogelijk in om de beschikbaarheid en de bereikbaarheid van de Website te optimaliseren.
 2. Door aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden verklaart de Gebruiker bevoegd te zijn om gebruik te maken van de Website, overeenkomsten aan te gaan en dat de Gebruiker zal handelen in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. Door aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden gaat de Gebruiker ermee akkoord dat het gebruik van de Website voor eigen rekening en risico is. Wijzelf geeft geen garantie af over de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de Website, of de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of enige informatie of dienst die beschikbaar wordt gesteld via de Website.
 3. Wijzelf is te allen tijde gerechtigd de Website (voor onderhoud) buiten werking te stellen en verstrekt ter zake de beschikbaarheid van de Website geen enkele garantie. Wijzelf zal dit onderhoud zoveel als mogelijk tussen 00:00 en 07:00 uur uitvoeren.
 4. Het op iedere wijze geautomatiseerd (laten) raadplegen, ‘scrapen’, ‘crawlen’, of ‘spideren’ of het raadplegen van (data op) de Website is niet toegelaten en kan leiden tot directe beëindiging c.q. deactivatie van het Account.
 5. Onverminderd de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden is het niet toegestaan:
  • (i) technische beveiligingen op de Website (trachten) te omzeilen en/of deze te verwijderen en/of dit voor anderen mogelijk te maken of te faciliteren;
  • (ii) vanaf de Website materiaal te plaatsen en/of te verzenden dat; onwettig, bedreigend, beledigend, lasterlijk, vulgair, obsceen, profaan of anderszins verwerpelijk gedrag dat zou kunnen neerkomen op een overtreding c.q. misdrijf, aanleiding zou geven tot burgerlijke aansprakelijkheid of anderszins een wettelijke bepaling overtreedt;
  • (iii) de Website op dusdanige wijze te gebruiken zodat deze haar functionaliteit en/of gebruiksvriendelijkheid verliest;
  • (iv) op de Website computervirussen of anderszins schadelijke bestanden of programma’s te verspreiden, verzenden en/of te uploaden;
  • (v) de Website te gebruiken voor het uploaden, plaatsen of anderszins ter beschikking stellen van materiaal dat auteurs-, merken- of anderszins eigendomsrechtelijk wordt beschermd, zonder de uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van deze rechten. Ingeval van schade voortvloeiende uit een schending van deze rechten is de Gebruiker aansprakelijk;
  • (vi) enig materiaal te verspreiden, uploaden en/of verzenden op of via de Website met als doel het genereren van publiciteit, promotie en/of reclame, alles in de ruimste zin van het woord, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wijzelf.
 6. Het handelen in strijd met deze bepaling van de Gebruiksvoorwaarden kan voor Wijzelf aanleiding zijn om (de toegang tot) het Account met onmiddellijke ingang te beëindigen c.q. het Account te deactiveren onverminderd het recht van Wijzelf op volledige vergoeding van de door Wijzelf geleden schade.
 7. Wijzelf behoudt zich het recht voor om nadere voorwaarden te stellen aan de Aanvraag. Indien de Aanvraag niet of onvoldoende aan deze voorwaarden voldoet, is Wijzelf gerechtigd om de Aanvraag van de Website te verwijderen.

 

Artikel 11.    Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Wijzelf is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de Opdracht en garandeert op geen enkele wijze dat de Dienst van afdoende kwaliteit is.
 2. Wijzelf neemt bij haar werkzaamheden de zorg in acht welke van een goede bemiddelaar verwacht mag worden.
 3. Wijzelf sluit iedere aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid uit voor directe en indirecte schade die voortvloeit uit en/of verband houdt met:
  • (i) de bemiddelingsdiensten van Wijzelf;
  • (ii) de Website;
  • (iii) de (on)juistheid en/of (on)volledige gegevens;
  • (iv) de Opdracht, en
  • (v) het (niet-)gebruik van de Website.
 4. Opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere schade aan en/of verlies van door Opdrachtnemer of door derden aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, alsmede voor schade aan en/of verlies van gebruikte zaken ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht van de Opdrachtnemer. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor iedere aanspraak ter zake, tenzij sprake is van schade en/of verlies door opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtnemer, in welk geval Opdrachtnemer aansprakelijk is.

 

Artikel 12.    Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder begrepen doch niet beperkt tot merken, logo’s en andere tekens die op deze Website worden gebruikt, kunnen zijn ingeschreven en/of geregistreerd. Hierdoor kan inbreuk worden gemaakt op intellectuele eigendomsrechten ingeval de Website ongeoorloofd wordt gebruikt.
 2. Het is de Gebruiker verboden om bestanden, gegevens, programma’s en/of (andere) materialen die beschikbaar zijn op de Website te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor direct en/of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wijzelf.

 

Artikel 13.   Privacy

Wijzelf handelt in haar dienstverlening te allen tijde conform haar Privacyverklaring, te raadplegen via deze link

 

Artikel 14.   Klachten

 1. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen, wanneer er een geschil ontstaat over de uitvoering van de Opdrachtovereenkomst, in eerste instantie proberen dit geschil in onderling overleg op te lossen.
 2. Mocht dit niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan kan er een klacht worden ingediend. Voor de procedure wordt verwezen naar de Klachtenregeling welke is te raadplegen via deze link.

 

Artikel 15.   Overige bepalingen

 1. Ingeval van nietigheid van een of meer bepalingen deze Gebruiksvoorwaarden zullen partijen in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 2. Op deze Gebruiksvoorwaarden en op elke Opdrachtovereenkomst die via de Website is gesloten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Alle geschillen voortvloeiende of verband houdende met deze Gebruiksvoorwaarden zullen uitsluitend worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter te Den Haag.

 

Download  als .PDF bestand.