PRIVACYVERKLARING

 

Inleiding

In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe wij omgaan met uw persoonlijke informatie (“Persoonsgegevens”). Wij verzamelen, gebruiken en delen persoonsgegevens om de website www.wijzelf.nl (het “Platform”) te laten werken en om de bemiddeling via het Platform te bevorderen. Raadpleeg onze cookieverklaring voor meer informatie over de ons gebruikte cookies.

 

Toepasselijkheid

De verantwoordelijke voor de website Wijzelf is Stichting Wijzelf gevestigd en kantoorhoudende te (2595 AM) Den haag aan de Prinses Margrietplantsoen 33, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75314312 (“Wijzelf”). Deze privacyverklaring ziet dan ook op de gegevensverwerking van Wijzelf.

Wijzelf verwerkt als eigenaar van het Platform Persoonsgegevens en andere data, Wijzelf verwerkt deze Persoonsgegevens in overeenstemming met wet- en regelgeving en zij respecteert de privacy van alle gebruikers en bezoekers van het Platform. In deze privacyverklaring legt Wijzelf uit welke (persoons)gegevens zij verzamelt en verwerkt en voor welke doeleinden zij dat doet.

 

Verwerking

De Persoonsgegevens die door Wijzelf e (kunnen) worden verzameld zijn:

 1. voor- en achternaam;

 2. adresgegevens;

 3. telefoonnummer;

 4. e-mailadres;

 5. geboortedatum;

 6. geboorteplaats

 7. geslacht;

 8. burgerlijke staat;

 9. nationaliteit;

 10. BSN-nummer

 11. portretfoto;

 12. betalingsgegevens;

 13. details over het lidmaatschap van een bij Wijzelf aangesloten ledenorganisatie;

 14. de Verklaring Omtrent Gedrag;

 15. KvK-nummer, en

 16. BTW nummer.

Persoonsgegevens (kunnen)worden verzameld bij het aanmaken van een gebruikersaccount, het aanvragen, afnemen en of leveren van een dienst en het opvragen van informatie. Wijzelf behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig.

 

Doeleinden

Wijzelf heeft tot doel om via de website www.wijzelf.nl een Platform te bieden voor vragers en aanbieders van diensten. Het verwerken van de Persoonsgegevens is dan ook noodzakelijk voor de gebruikmaking van het Platform en de Persoonsgegevens worden dan ook op basis van deze grondslag verwerkt. Wijzelf gebruikt de verzamelde Persoonsgegevens voor:

 1. het identificeren van de gebruikers;

 2. het leveren van de gevraagde dienstverlening en het onderhouden van contact met de gebruikers;

 3. het voldoen aan wettelijke verplichtingen;

 4. het innen van vorderingen;

 5. het beantwoorden van vragen en het in behandeling nemen van klachten, en

 6. intern beheer en administratie.

 

Bewaartermijn

Wijzelf bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van bovengenoemde doeleinden en houdt zich voorts aan de wettelijke bewaartermijnen.

 

Beveiligingsmaatregelen

Wijzelf heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om uw Persoonsgegevens te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot enige persoonlijke of bedrijfsinformatie die Wijzelf verwerkt.

 

Uw rechten

Wanneer Wijzelf uw Persoonsgegevens verwerkt, heeft u (in bepaalde omstandigheden) het recht om inzage, rectificatie en verwijdering van uw Persoonsgegevens te vragen en het recht om de verwerking te beperken. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking en het om uw gegevens over te dragen.

Indien u Wijzelf toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw Persoonsgegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór het moment van intrekking daarvan. Tot slot heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met onze functionaris gegevensbescherming opnemen via privacy@wijzelf.nl.

 

Derden

Wijzelf kan uw Persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hiervoor beschreven doeleinden. Wijzelf geeft uw Persoonsgegevens alleen door aan derden waarmee een gegevensverwerkingsovereenkomst is gesloten. In deze overeenkomst maakt Wijzelf vanzelfsprekend de nodige afspraken om de veiligheid van uw Persoonsgegevens te waarborgen.

Daarnaast geeft Wijzelf uw Persoonsgegevens door indien Wijzelf daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. In overige gevallen zal Wijzelf uw Persoonsgegevens nooit aan derden verstrekken en/of verkopen zonder uw toestemming. Uw Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

 

Links

Op de website van Wijzelf treft u mogelijk een aantal links naar andere websites van organisaties aan. Wijzelf kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het privacy beleid van de betreffende organisatie te raadplegen.

 

Wijzigingen

Wijzelf behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om geregeld via deze website de privacyverklaring te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

 

 

1 januari 2020